Audyt energetyczny

Audyt jest dokumentem opracowanym na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz związanych z nią rozporządzeń. Taka ustawa ma na celu zarządców i właścicieli budynków, które ze względu na stan techniczny pochłaniają duże ilości energii, a brak kapitału własnego nie pozwala na ich termomodernizację. Dla takich budynków można uzyskać kredyt termomodernizacyjny oraz tak zwaną premię modernizacyjną do 20% zaciągniętego kredytu. Dlatego dzięki takiej ustawie inwestor może wykonać termomodernizację budynku na kredyt. Koszty kredytu zostaną zrekompensowane przez zmniejszenie kosztów ogrzewania. Audyt energetyczny może wykonać każdy, nie ma żadnych ograniczeń i wymaganych uprawnień. Jakość audytów jest zapewniona przez weryfikację każdego audytu energetycznego.

Czym jest i co zawiera audyt?

Audyt, to złożona analiza wariantów termomodernizacyjnych ze wskazaniem na jej przeprowadzenie. Jest on obszernym opracowaniem zależnie od zakresu modernizacji. Zaczyna go „strona tytułowa” zawierająca dane identyfikacyjne budynku i audytora. Następnie zamieszcza się „kartę audytu energetycznego budynku”, która jest podsumowaniem zawierającym zestawienie parametrów budynku przed termomodernizacją i po niej. Ponadto znajduje się w nim wyszczególnienie danych o budynku, instalacjach, taryfach oraz wytyczne inwestora co do planowanych robót i ograniczeń kosztów. Najdłuższą częścią audytu procedura obliczeń, ulepszeń i wariantów termomodernizacji. Zakończenie audytu zawiera wskazanie i opis optymalnego wariantu termomodernizacji, który spełnia oczekiwania inwestora oraz wymagania ustawy.

Potrzebne dane do wykonania audytu

Do wykonania audytu niezbędna jest ilość informacji na temat budynku oraz zamierzeń inwestora. Do tego będzie niezbędna:

– Uproszczona dokumentacja budynku – jest podstawą do wykonania audytu,

– Aktualne taryfy, według których rozliczane są media: energia cieplna, gaz, energia elektryczna.

– Informacja o rzeczywistym zużyciu energii w budynku, np. za ostatni rok. Informacja ta jest potrzebna do skonfrontowania z wynikami z obliczeń teoretycznych,

– Wizja lokalna – audytor musi osobiście dokonać oceny stanu technicznego budynku i instalacji.

– Wytyczne inwestora – to inwestor podaje audytorowi uwagi i zakres możliwych ulepszeń. Audytor może zasugerować i przedyskutować z inwestorem zakres termomodernizacji i planowany poziom zużycia energii.

– Zakładana wielkości środków własnych oraz maksymalnej kwoty kredyty możliwej do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięcia.